Microsoft Dynamics NAV 2015: Multi-Company Data Synchronization